Polityka prywatności

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z aplikacji Gdzie zbiórka? jest spółka Applover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu  (50-559 Wrocław), przy ul. Świeradowskiej  77, o numerze KRS: 0000602983, NIP:8992778355, REGON: 363012720, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł (dalej jako „Administrator”).
  2. Osoby korzystające z aplikacji Gdzie zbiórka? mogą skontaktować się z Administratorem w sprawie przetwarzania ich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem documents@applover.pl lub listownie na adres korespondencyjny ul. Świeradowska 77, 50-559 Wrocław. 
  3. Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”).
  4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe osób korzystających z aplikacji Gdzie zbiórka?:
   • W przypadku osób wyszukujących zbiórki za pośrednictwem aplikacji Gdzie zbiórka?: dane lokalizacyjne;
   • W przypadku osób wprowadzających dane zbiórek za pośrednictwem aplikacji Gdzie zbiórka?: dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane lokalizacyjne;
  5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne. W przypadku osób wprowadzających dane jest jednak niezbędne do założenia konta i korzystania z aplikacji Gdzie zbiórka?. Brak podania ww. danych przez wprowadzających spowoduje niemożność korzystania z aplikacji Gdzie zbiórka?.
  6. Dane osobowe podane przez osoby korzystające z aplikacji Gdzie zbiórka? będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:​
   • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na utworzeniu konta oraz umożliwieniu korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach aplikacji Gdzie zbiórka?
    (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z przechowywaniem danych podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
   • w celach analitycznych, np. dostosowania aplikacji do potrzeb korzystających z niej osób na podstawie zgłaszanych przez nich uwag;
   • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przetwarzane:
   • w przypadku, o którym mowa w ust. 1ke.6. lit. a) powyżej, przez okres świadczenia usług przez Administratora na rzecz osoby, której dane dotyczą, jak również przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tymi usługami, który wynosi 2 (słownie: dwa) lata liczone od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym doszło do zaprzestania świadczenia usług na rzecz danej osoby;
   • w przypadku, o którym mowa w ust. 1.6. lit. b) powyżej, przez czas trwania obowiązku przechowywania przez Administratora dokumentów księgowych, których wynosi 5 (słownie: pięć) lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym doszło do wystawienia danego dokumentu księgowego;
   • w przypadku, o którym mowa w ust. 1.6. lit. c) powyżej, do czasu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu utraty przydatności przetwarzanych danych, nie dłużej jednak niż przez okres 1 (słownie: jednego) roku od dnia ich pozyskania;
   • w przypadku, o którym mowa w ust. 1.6. lit. d) powyżej, do czasu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą (chyba, że sprzeciw ten okaże się nieuzasadniony) lub do momentu utraty przydatności przetwarzanych danych, tj. do momentu przedawnienia roszczeń związanych z działaniami Administratora lub osoby, której dane dotyczą. Dane te mogą być przetwarzane dłużej wyłącznie w przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego, przez okres trwania takiego postępowania.
   • w przypadku, o którym mowa w ust. 1.6. lit. e) powyżej, do czasu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, wycofania przez nią zgody na otrzymywanie wiadomości stanowiących informację handlową lub do momentu utraty przydatności tych danych.
  8. Dane osobowe osób korzystających z aplikacji Gdzie zbiórka? mogą być przekazywane:
   • podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Administratora, w tym podmiotom zapewniającym serwis, utrzymanie i rozwój aplikacji Gdzie zbiórka?; 
   • podmiotom świadczącym obsługę prawną na rzecz Administratora w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych  danych osobowych.
  9. Osobom korzystającym z aplikacji Gdzie zbiórka? przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora:
   • prawo dostępu do treści swoich danych,  
   • sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
   • żądania usunięcia danych, 
   • żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
   • prawo do przenoszenia danych, 
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.
  10. W ramach prawo do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), o którym mowa w ust. 1.10. lit. c,  osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, zaś Administrator  ma obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć. Może to nastąpić w następujących przypadkach:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  11. W celu zrealizowania swoich praw, o których mowa w ust. 1.9. powyżej, w tym prawa do usunięcia jej danych (prawo do bycia zapomnianym), osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail info@foodsi.pl.
  12. Dane osobowe osób korzystających z aplikacji Gdzie zbiórka? nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  13. Dane osobowe osób korzystających z aplikacji Gdzie zbiórka? nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
  1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Administrator korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z aplikacji Gdzie zbiórka?, które następnie są odczytywane przy każdorazowym korzystaniu z aplikacji Gdzie zbiórka? (tzw. „cookies”).
  2. Administrator korzysta z następujących rodzajów plików cookies: 
   • cookies sesji, które działają tylko podczas jednorazowego korzystania z aplikacji Gdzie zbiórka? umożliwiając tym samym prawidłowe jej funkcjonowanie oraz
   • cookies trwałych, które pozostają na urządzeniu końcowym po zakończeniu korzystania z aplikacji Gdzie zbiórka?.
  3. Osoba korzystająca z aplikacji Gdzie zbiórka? może w dowolnym momencie zmienić ustawienia swojego urządzenia końcowego, by nie akceptował takich plików lub informował o ich przesyłaniu. Istnieje możliwość korzystania z aplikacji Gdzie zbiórka? bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcjonalności aplikacji nie będą działać poprawnie.
  4. Korzystanie z aplikacji Gdzie zbiórka? za pośrednictwem urządzenia końcowego, którego ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na tym urządzeniu, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
  5. Pliki „cookies” wykorzystywane są w szczególności w celu:
   • utrzymania po zalogowaniu do aplikacji Gdzie zbiórka? sesji osoby korzystającej z aplikacji;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z aplikacji Gdzie zbiórka?, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;